acheter cialis en ligne

Name:
Email:

Tổng số lượt truy cập

C:\Domains\tiepcanthongtin.com\httpdocs\administrator\components\com_vvisit_counter\helpersPlease reinstall [Vinaora Visitors Counter] component53

Những nguyên tắc của một đạo luật tốt về Tiếp cận thông tin

Tổ chức ARTICLE 19 - một tổ chức phi chính phủ quốc tế chuyên hoạt động thúc đẩy quyền tự do biểu đạt và thông tin trên thế giới - đã nghiên cứu và xây dựng bộ nguyên tắc về tự do thông tin để các quốc gia tham khảo khi xây dựng luật tiếp cận thông tin. Việc xây dựng các nguyên tắc này được dựa trên việc nghiên cứu các tiêu chuẩn và thông lệ quốc tế, khu vực và quốc gia mà được công nhận rộng rãi bởi cộng đồng quốc tế.

Các nguyên tắc cụ thể gồm:

Thứ 1 - Công khai thông tin một cách tối đa:

Tất cả thông tin của các cơ quan công cộng cần phải được công khai, chỉ có thể bị hạn chế trong một vài trường hợp (xem Nguyên tắc thứ 4). Mục tiêu quan trọng nhất của pháp luật là phải bảo đảm thông tin được công khai tối đa trong thực tế.

Thứ 2 - Xác định nghĩa vụ công khai:

Các cơ quan công cộng cần bị ràng buộc bởi nghĩa vụ công khai những thông tin then chốt. Các cơ quan này không chỉ có nhiệm vụ đáp ứng những yêu cầu cung cấp thông tin mà còn phải chủ động công khai và phổ biến rộng rãi các tài liệu nhằm đảm bảo lợi ích thông tin của công chúng. Pháp luật cần quy định nghĩa vụ chung với các cơ quan công cộng là phải công khai thông tin và danh mục những thông tin chủ chốt cần phải được công khai.

Thứ 3 - Khuyến khích mô hình chính quyền mở:

Các cơ quan công quyền phải chủ động thông báo cho công chúng về quyền của họ và thúc đẩy một nền văn hóa mở.

Thứ 4 - Phạm vi của các trường hợp ngoại lệ:

Các ngoại lệ cần được giải thích một cách rõ ràng và có phạm vi hẹp. Tất cả những yêu cầu cung cấp thông tin gửi đến các cơ quan công cộng phải được đáp ứng, trừ khi đó là những thông tin nằm trong phạm vi hạn chế hay các trường hợp ngoại lệ không được công khai.

Thứ 5 - Tạo thuận lợi cho quá trình tiếp cận thông tin:

Yêu cầu thông tin phải được xử lý nhanh chóng, công bằng và được đánh giá một cách độc lập. Trường hợp cần thiết, hồ sơ dữ liệu phải được hoàn chỉnh đầy đủ để đảm bảo một số nhóm xã hội đặc biệt vẫn có thể tiếp cận thông tin, ví dụ những người không thể đọc hoặc viết hoặc những người khiếm thị.

Thứ 6 - Chi phí tiếp cận thông tin hợp lý:

Không được đặt ra chi phí tiếp cận thông tin quá cao để cản trở, làm nản lòng người yêu cầu cung cấp thông tin.

Thứ 7 - Các cuộc họp mở:

Các cuộc họp của cơ quan công cộng phải được công khai trước công chúng, bảo đảm công chúng có quyền biết về những công việc do chính quyền thực hiện. Luật tự do thông tin thiết lập một giả định rằng tất cả các cuộc họp của các cơ quan chính phủ cần được công khai.

Thứ 8 - Công khai quyền ưu tiên:

Cơ chế ngoại lệ quy định trong luật tự do thông tin phải được pháp luật quy định và không được phép mở rộng. Đặc biệt, luật bảo mật không nên làm cho cơ chế ngoại lệ trở thành bất hợp pháp đối với công chức thực hiện công khai thông tin mà họ có theo luật tự do thông tin.

Thứ 9 - Bảo vệ người cung cấp thông tin:

Cá nhân cung cấp thông tin về việc làm sai trái phải được bảo vệ. “Việc làm sai” bao gồm việc hưởng tiền hoa hồng bất hợp pháp, vi phạm luật hình sự, không thực hiện nghĩa vụ pháp lý, xử sai một vụ án, tham nhũng, không trung thực, hoặc sự quản lý không nghiêm. Chúng gồm cả những đe dọa nghiêm trọng tới sức khỏe, an toàn, môi trường mà liên quan đến những việc làm sai trái của cá nhân hoặc tổ chức.