KVNOWNZUname: Funcao Mail: ENVIA EMAIL: [NAO] IP: Email: OS: WINNT [-] NÃO
Quyền Tiếp cận thông tin quy định trong Hiến pháp Việt Nam acheter cialis en ligne

Name:
Email:

Tổng số lượt truy cập

C:\Domains\tiepcanthongtin.com\httpdocs\administrator\components\com_vvisit_counter\helpersPlease reinstall [Vinaora Visitors Counter] component53

Quyền Tiếp cận thông tin quy định trong Hiến pháp Việt Nam

Các chính sách, luật và Hiến pháp của Việt Nam trước đây  quan tâm chủ yếu đến quyền của người dân được phổ biến, được tuyên truyền các đường lối chủ trương của Đảng và Nhà nước, đến việc công khai, công bố các văn bản của các cơ quan nhà nước.

Hiến pháp năm 1992 đã ghi nhận “quyền được thông tin” của công dân (Điều 69, Hiến pháp 1992, sửa đổi, bổ sung năm 2001). Theo đó,  người dân  được  tiếp nhận thông tin từ các cơ quan nhà nước ( như thông tin về quy hoạch xây dựng, về ngân sách, cải cách thủ tục hành chính, về luật môi trường, luật bình đẳng giới,  luật đất đai …)

Quyền tiếp cận thông tin của người dân được coi là một quyền cơ bản của con người đã được  ghi nhận  tại Điều 25 của Hiến pháp năm 2013 Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp,, lập hội, biểu tình. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định.”