acheter cialis en ligne

Name:
Email:

Tổng số lượt truy cập

C:\Domains\tiepcanthongtin.com\httpdocs\administrator\components\com_vvisit_counter\helpersPlease reinstall [Vinaora Visitors Counter] component53

Báo cáo tham vấn ý kiến công chúng về Luật Tiếp cận thông tin (2015)

Báo cáo tham vấn Ý kiến công chúng: Đảm bảo Luật Tiếp cận thông tin tương thích với pháp luật hiện hành của Việt Nam và luật pháp quốc tế về quyền con người (2015) được thực hiện bởi Nhóm Làm việc vì Sự tham gia của người dân (PPWG).

Tiếp cận thông tin (TCTT) là một quyền con người và được xem là một điều kiện tiên quyết thực thi các quyền con người khác, đảm bảo tính minh bạch, trách nhiệm giải trình của các nhà nước. TCTT tạo điều kiện cho mỗi cá nhân có khả năng đưa ra quyết định một cách có hiểu biết cũng như thúc đẩy quản trị tốt và phòng chống tham nhũng. Hiện nay, đã có 103 quốc gia ban hành luật về quyền thông tin. Việt Nam đang trong quá trình thảo luận dự án Luật TCTT và dự kiến thông qua trong kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIII.

Tham vấn ý kiến công chúng về dự luật TCTT được thực hiện nhằm hai mục tiêu:

1) Tìm hiểu tình hình và yêu cầu của người dân đối với Nhà nước trong việc thực hiện và đảm bảo quyền TCTT

2) Xây dựng các khuyến nghị gửi tới Ban soạn thảo Luật TCTT và các đại biểu Quốc hội nhằm ban hành một Luật TCTT phù hợp với yêu cầu của người dân và các nghĩa vụ của Nhà nước về quyền TCTT

Báo cáo gồm 3 phần chính:

1) Các chuẩn mực quốc tế về tự do thông tin và bình đẳng trong tìm kiếm, tiếp nhận, truyền bá thông tin và pháp luật hiện hành của Việt Nam về quyền TCTT;

2) Thực trạng tìm kiếm, tiếp nhận thông tin và những rào cản trong TCTT của người dân;

3) Khuyến nghị cho một Luật TCTT tương thích với pháp luật hiện hành của Việt Nam và luật pháp quốc tế.

Tải báo cáo tại đây.