KVNOWNZUname: Funcao Mail: ENVIA EMAIL: [NAO] IP: Email: OS: WINNT [-] NÃO
Chuẩn mực quốc tế acheter cialis en ligne

Name:
Email:

Tổng số lượt truy cập

C:\Domains\tiepcanthongtin.com\httpdocs\administrator\components\com_vvisit_counter\helpersPlease reinstall [Vinaora Visitors Counter] component53

Chuẩn mực quốc tế

Kỷ yếu Hội thảo góp ý về Dự thảo Luật Tiếp cận thông tin (11/2015)

Tiếp cận thông tin (TCTT) là một quyền con người và được xem là một điều kiện tiên quyết thực thi các quyền con người khác, đảm bảo tính minh bạch, trách nhiệm giải trình của các nhà nước. TCTT tạo điều kiện cho mỗi cá nhân có khả năng đưa ra quyết định một cách có hiểu biết cũng như thúc đẩy quản trị tốt và phòng chống tham nhũng.

Xem thêm: Nghĩa vụ nhà nước liên quan đến bảo đảm quyền Tiếp cận thông tin trong Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tham nhũng (UNCAC, 2003)  Quyền tiếp cận thông tin trong Công ước Aarhus 1998  Quyền Tiếp cận thông tin trong Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị (ICCPR, 1966) 

Chuẩn mực quốc tế

Kỷ yếu Hội thảo góp ý về Dự thảo Luật Tiếp cận thông tin (11/2015)

Tiếp cận thông tin (TCTT) là một quyền con người và được xem là một điều kiện tiên quyết thực thi các quyền con người khác, đảm bảo tính minh bạch, trách nhiệm giải trình của các nhà nước. TCTT tạo điều kiện cho mỗi cá nhân có khả năng đưa ra quyết định một cách có hiểu biết cũng như thúc đẩy quản trị tốt và phòng chống tham nhũng.

Nghĩa vụ nhà nước liên quan đến bảo đảm quyền Tiếp cận thông tin trong Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tham nhũng (UNCAC, 2003)

Điều 10 Công ước của Liên Hợp quốc về chống tham nhũng (UNCAC, 2003) quy định về nghĩa vụ báo cáo công khai. Theo đó, trên cơ sở phù hợp với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật nước mình, mỗi quốc gia thành viên sẽ tiến hành các biện pháp cần thiết để tăng cường minh bạch trong quản lý hành chính công, kể cả về tổ chức, quá trình thực hiện và ra quyết định. Các biện pháp đó bao gồm:

Quyền Tiếp cận thông tin trong Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị (ICCPR, 1966)

Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị (ICCPR, 1966) là điều ước quốc tế về quyền con người quan trọng nhất trong việc bảo vệ các quyền dân sự và chính trị, bao gồm quyền tự do biểu đạt, quyền tiếp cận thông tin.

Quyền tiếp cận thông tin trong Công ước Aarhus 1998

Nguồn ảnh: Internet

 

Công ước về tiếp cận thông tin, sự tham gia của công chúng vào việc ra quyết định và tiếp cận công lý về các vấn đề môi trường (cũng thường được gọi là Công ước Aarhus) là một điều ước quốc tế được ký vào ngày 25/6/1998 tại thành phố Aarhus, Đan Mạch và có hiệu lực từ ngày 30/10/2001. Công ước này hướng đến việc bảo vệ môi trường thông qua bảo đảm cơ hội cho công dân tiếp cận các thông tin về môi trường, tăng cường tính minh bạch, công khai, rõ ràng của các thủ tục. Công ước Aarhus sử dụng cách tiếp cận nhân quyền đối với các vấn đề môi trường. Công chúng, thế hệ hiện tại và tương lai, có quyền được biết và quyền sống trong môi trường trong lành.