KVNOWNZUname: Funcao Mail: ENVIA EMAIL: [NAO] IP: Email: OS: WINNT [-] NÃO
Pháp luật Việt Nam acheter cialis en ligne

Name:
Email:

Tổng số lượt truy cập

C:\Domains\tiepcanthongtin.com\httpdocs\administrator\components\com_vvisit_counter\helpersPlease reinstall [Vinaora Visitors Counter] component53

Pháp luật Việt Nam

Luật Tiếp cận thông tin 2016 (Việt Nam)

Ngày 06/04/2016, Quốc hội Việt Nam đã biểu quyết thông qua Luật Tiếp cận thông tin với 437 đại biểu đồng ý (chiếm 88%), 8 đại biểu không đồng ý và 3 đại biểu không biểu quyết. Luật Tiếp cận thông tin chính thức có hiệu lực ngày 1/7/2018.

Báo cáo tham vấn ý kiến công chúng về Luật Tiếp cận thông tin (2015)

Báo cáo tham vấn Ý kiến công chúng: Đảm bảo Luật Tiếp cận thông tin tương thích với pháp luật hiện hành của Việt Nam và luật pháp quốc tế về quyền con người (2015) được thực hiện bởi Nhóm Làm việc vì Sự tham gia của người dân (PPWG).

Nguyên tắc công khai, minh bạch của các cơ quan nhà nước trong pháp luật Việt Nam

Điều 11 Luật phòng chống tham nhũng năm 2005 (được sửa đổi, bổ sung năm 2007 và năm 2012) quy định về nguyên tắc và nội dung công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị. Theo đó, chính sách, pháp luật và việc tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật phải được công khai, minh bạch, bảo đảm công bằng, dân chủ. Cơ quan, tổ chức, đơn vị phải công khai hoạt động của mình, trừ nội dung thuộc bí mật nhà nước và những nội dung khác theo quy định của Chính phủ.