KVNOWNZUname: Funcao Mail: ENVIA EMAIL: [NAO] IP: Email: OS: WINNT [-] NÃO
Kỷ yếu Hội thảo góp ý về Dự thảo Luật Tiếp cận thông tin (11/2015) acheter cialis en ligne

Name:
Email:

Tổng số lượt truy cập

C:\Domains\tiepcanthongtin.com\httpdocs\administrator\components\com_vvisit_counter\helpersPlease reinstall [Vinaora Visitors Counter] component53

Chuẩn mực quốc tế

Kỷ yếu Hội thảo góp ý về Dự thảo Luật Tiếp cận thông tin (11/2015)

Tiếp cận thông tin (TCTT) là một quyền con người và được xem là một điều kiện tiên quyết thực thi các quyền con người khác, đảm bảo tính minh bạch, trách nhiệm giải trình của các nhà nước. TCTT tạo điều kiện cho mỗi cá nhân có khả năng đưa ra quyết định một cách có hiểu biết cũng như thúc đẩy quản trị tốt và phòng chống tham nhũng.

Xem thêm: Nghĩa vụ nhà nước liên quan đến bảo đảm quyền Tiếp cận thông tin trong Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tham nhũng (UNCAC, 2003)  Quyền tiếp cận thông tin trong Công ước Aarhus 1998  Quyền Tiếp cận thông tin trong Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị (ICCPR, 1966) 

Kỷ yếu Hội thảo góp ý về Dự thảo Luật Tiếp cận thông tin (11/2015)

Tiếp cận thông tin (TCTT) là một quyền con người và được xem là một điều kiện tiên quyết thực thi các quyền con người khác, đảm bảo tính minh bạch, trách nhiệm giải trình của các nhà nước. TCTT tạo điều kiện cho mỗi cá nhân có khả năng đưa ra quyết định một cách có hiểu biết cũng như thúc đẩy quản trị tốt và phòng chống tham nhũng.

Hiện nay đã có 103 quốc gia ban hành luật về quyền thông tin. Việt Nam đang trong quá trình thảo luận dự án Luật TCTT và dự kiến thông qua trong kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIII. Nhằm góp phần hoàn thiện dự thảo luật, Văn phòng Quốc hội phối hợp cùng Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội và Nhóm Làm việc vì Sự tham gia của người dân (PPWG) tổ chức Hội thảo Góp ý về Dự thảo luật Tiếp cận thông tin vào ngày 21/11/2015 tại Hà Nội.

Tải báo cáo tại đây.